Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Syrien: resemeddelande - Finlands ambassad, Beirut : Aktuellt

FINLANDS AMBASSAD, Beirut


Tel. +961 (0)1 218860 / 218861
E-post: sanomat.bei@formin.fi
English | Suomi | Svenska | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Resemeddelanden, 22.3.2019

Syrien: resemeddelande

Risknivå

Lämna landet omedelbart

Ytterligare uppgifter om risknivån

Våldsamma sammandrabbningar på flera håll.

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32015L0637
Lag om kombinerade resetjänster https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170901

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan https://reseanmalan.fi

Allmänna säkerhetsläget

Säkerhetsläget i Syrien är mycket dåligt. Det pågår strider på olika håll i landet dagligen.

Utlänningar som vistas i Syrien löper stor risk för att bli kidnappade. Risken är särskilt stor för journalister och hälsovårdspersonal.

Den finländska personalen vid Finlands ambassad i Damaskus har lämnat landet. Utrikesministeriet behandlar inrese- och viseringsfrågor som gäller Syrien vid Finlands ambassad i Ankara. Finlands ambassad har inga möjligheter att erbjuda konsulära tjänster till personer som vistas i Syrien eller att bistå om evakuering måste ske.

För att kunna avlägsna sig från landet måste man ha ett giltigt s.k. exitvisum. Den som reser från Syrien landvägen ska beakta att gränsövergångsställena tidvis kan vara stängda. Deras öppettider går inte att förutsäga. De flesta flygbolag har slutat flyga till Syrien.

Den som trots den uttryckliga uppmaningen beslutar att resa till Syrien eller stanna kvar i landet uppmanas att göra en reseanmälan innan resan. Se närmare anvisningar på reseanmalan.fi.

Brottsligheten

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Hälsoläget

Det har uppdagats fall av polio i Syrien.

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Världshälsoorganisationen WHO http://www.who.int/en/
Europeiska smittskyddsmyndigheten http://www.ecdc.europa.eu

Inresebestämmelser

Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument https://um.fi/pass/

Kontaktuppgifter

Finlands ambassad, Beirut

Charles Malek Avenue
Tabaris 812 Building,
Bloc C, 4th floor Achrafieh
BEIRUT
LEBANON
+961 121 8860

Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555, fax +358 9 629 840, e-post paivystys.um@formin.fi.

Skriv ut

Detta dokument

Uppdaterat 22.3.2019


© Finlands ambassad, Beirut | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter